22.06.2022

Toto technické řešení je v tuzemských podmínkách ojedinělé, navíc je projekt budován od samého začátku s výhledem na spolupráci produkčního podniku s výzkumným pracovištěm s cílem vyhodnotit vliv nových technologií na mikroklima stáje, a tedy v konečném důsledku na životní pohodu chovaných zvířat.

Oproti konvenčním řešení stájí jsou použity dva významné technické prvky, a sice chladicí věž a výměník tepla.

Chladicí věž je objekt vestavěný před obě štítové stěny stáje. Konstrukčně je provedený z voštinových cihel položených nikoliv svisle, ale vodorovně. Vznikají tak stěny prostupné pro nasávaný vzduch. V horní části je z vnější strany instalován rozvod vody, která stříká na stěnu z voštinových cihel a stéká po ní. Vzduch, který je přes stěnu nasáván je ochlazován díky výparnému teplu vody (2.257 KJ/kg).

Výhodou tohoto řešení jsou minimální nároky na kvalitu vody (především tvrdost). Nevýhodou je vyšší spotřeba vody oproti systémům vysokotlakého chlazení. Zásadním požadavkem je, aby stáj byla od samého začátku svojí dispozicí koncipována pro takové řešení.

Použití voštinových cihel se stékající vodou není zcela nové řešení. Bylo používáno a popsáno už v šedesátých letech minulého století. Nicméně tehdy se jednalo spíše o ad hoc použitá řešení u rekonstrukcí a nepříliš koncepčních užití. Popisovaný projekt užívá chladicí věž s velkou kapacitou zapracovanou do komplexního řešení s pečlivě propočítanou koncepcí.

Dalším výrazným prvkem odlišujícím zařízení od obvyklých stájí je užití výměníku tepla. Jedná se o deskový výměník typu „vzduch-vzduch“, ve kterém v chladných obdobích vzduch odcházející ze stáje předává teplo, které je v něm obsaženo, do vzduchu nasávaného do stáje. Tento prvek snižuje nároky na topný systém před naskladněním sekce a v začátku turnusu, tj. doby, kdy jsou prasata v hmotnosti do 45 kg. Výrazným benefitem výměníku je snížení vlhkosti vstupujícího vzduchu.